Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van Atelier Peeps en op iedere tussen Atelier Peeps en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor iedereen en ten allen tijde toegankelijk en zijn opgenomen op de internetsite van Atelier Peeps. Op verzoek kunnen wij u wel éénmalig onze algemene voorwaarden schriftelijk bezorgen. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Atelier Peeps behoudt zich het recht om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Atelier Peeps garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Levering
De levering van uw bestelling vindt plaats zolang de voorraad strekt. Atelier Peeps biedt geen financiële tussenkomst of schadevergoeding indien zou blijken dat de voorraad ontoereikend is. Indien de voorraad ontoereikend is zijn er drie opties: 1. Er mag voor hetzelfde bedrag iets anders worden aangekocht uit het aanbod van Atelier Peeps en dit wordt samen met uw gehele bestelling verstuurd. 2. De stof of het artikel dat niet langer in voorraad is kan nagestuurd worden van zodra het opnieuw in voorraad is (extra verzendingskosten zijn dan ten laste van de klant). 3. De klant kan ook vragen om het exact betaalde bedrag van ‘t product dat niet langer in voorraad is, terug te storten op zijn of haar rekening.

Wij proberen telkens een snelle levering te garanderen, van zodra wij het factuurbedrag hebben ontvangen streven wij ernaar om binnen de 2 à 3 werkdagen uw pakje te bezorgen. Let op, deze leveringstermijnen zijn niet bindend voor Atelier Peeps, maar zijn louter indicatief! Indien zou blijken dat het omwille van diverse redenen niet mogelijk is om binnen de 14 dagen na bestelling én betaling te leveren aan de klant, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht per e-mail en zoeken we samen naar een gepaste oplossing (zie 3 opties bovenstaande alinea).

Aan de leveringsplicht van Atelier Peeps zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Atelier Peeps geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden (door bpost of door ons in eigen regio). Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper. Wij werken enkel en alleen met bpost om het risico op verloren of beschadigde pakjes zo klein mogelijk te houden. Wij werken met een vaste verzendkost ongeacht het gewicht of de manier van verzending (pakket- of brievenbuspost). Wij bieden als extra service aan onze klanten een goedkope verzendingskost binnen België. Wij kiezen er dus voor om ook de kleine pakjes die in de brievenbus passen, toch aan een vast tarief van € 3,5 te versturen. Wilt u zich ervan verzekeren dat uw pakje met pakketpost verzonden wordt i.p.v. met de ‘gewone brievenbuspost’, dan kan u er uiteraard voor kiezen om minstens 2 meter stof aan te kopen, vanaf 2 meter is het altijd pakketpost. Verzendingen in Nederland kosten € 10 ( verzending gebeurd via DPD). Vanaf € 75 verzenden wij gratis binnen België en Nederland.

Naast verzending via bpost kan er ook gekozen worden om uw bestelling zelf op te halen op het adres van Atelier Peeps: Lusthoflaan 35 te Mariakerke( Gent) .Dit tijdens onze openingsuren.

Prijzen
De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van uw bestelling. Alle prijzen op de site zijn in euro uitgedrukt en zijn inclusief 21% BTW.

Zichttermijn / verzakingsrecht
Hier lees je in een notendop over het verzakingsrecht.
Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren (zie verzakingsrecht). Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Atelier Peeps. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan Atelier Peeps retourneren. De goederen worden op risico en kosten van de klant teruggestuurd naar Atelier Peeps. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd naar Atelier Peeps, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking of gelijkaardige verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend (zonder enige gebruikssporen, vlekken, beschadigingen, verknippingen én ongewassen!). Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Atelier Peeps zich het recht om waardevermindering te rekenen. Afhankelijk van de beschadiging wordt deze waardevermindering gerekend. Geknipte stoffen kunnen geretourneerd worden vanaf een minimumlengte van 50cm of ‘n veelvoud daarvan. Wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan, zorgt Atelier Peeps ervoor dat binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de retourzending door ons, het volledige aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen aan de klant wordt terugbetaald.

Workshop
Het aantal plaatsen op een workshop is beperkt. Het gebeurt dat sommige geïnteresseerden niet meer kunnen aansluiten omdat de workshop volzet is. Bij laattijdige annulatie is er dan ook geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Je inschrijving is definitief nadat het inschrijvingsgeld overgeschreven is op ons rekeningnumer IBAN: BE22 0017 5829 4647 met vermelding van je naam, titel en startdatum van de workshop.
Wij verwachten de betaling van de workshop ten laatste 7 werkdagen na inschrijving.
Mocht je door omstandigheden toch je inschrijving willen annuleren, dan kan dit aan volgende voorwaarden:
* tot 3 weken voor aanvang van de workshop
- rekenen wij een vergoeding van 10%* tot 2 weken voor aanvang van de workshop
- rekenen wij een vergoeding van 50%Latere annulaties worden niet terugbetaald.
Atelier Peeps behoudt zich ten allen tijde het recht een workshop te annuleren wegens ziekte, overmacht of onvoldoende inschrijvingen (minder dan 3). Het ontvangen inschrijvingsgeld wordt op dat ogenblik volledig teruggestort.

Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij Atelier Peeps, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Atelier Peeps. Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistraties en zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. Atelier Peepsrespecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Atelier Peeps maakt gebruik van een mailinglijst/nieuwsbrief. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Garantie
Atelier Peepsstaat er voor in dat de door ons geleverde producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. Lelastof is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de klant. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Ateleir Peeps) deze gebreken binnen de 30 dagen na ontdekking van ‘t gebrek schriftelijk te melden aan Atelier Peeps. Terugzending van de zaken dient te geschieden zoals eerder geschreven bij de rubriek “herroepingsrecht” hierboven.

Atelier Peeps is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
Indien klachten van de klant door Atelier Peeps gegrond worden bevonden, zal Atelier Peeps naar haar keuze de geleverde producten ofwel kosteloos vervangen ofwel met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Atelier Peeps zich beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende producten (m.a.w. indien er een probleem is met stof A van uw bestelling betalen we u enkel stof A terug of vervangen we enkel stof A en niet stof B, C en D). Iedere aansprakelijkheid van Atelier Peeps voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, schade ontstaan aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Atelier Peeps is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet.

Aanbiedingen
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Mondelinge toezeggingen verbinden Atelier Peeps slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en/of andere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. Aanbiedingen van Atelier Peeps gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Verschillende kortingscodes, acties en kortingsbonnen kunnen niet samen worden gebruikt. Per bestelling kan slechts gebruik worden gemaakt van één kortingscode. Een cadeaubon kan wel gebruikt worden samen met een kortingscode. Een cadeaubon is 1 jaar geldig. Tot slot kan Atelier Peeps niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Aelier Peeps en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Atelier Peeps op haalbaarheid is beoordeeld. Atelier Peeps behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden (vooruitbetaling bijvoorbeeld, achterstallige facturen betalen, …)

Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, … enzovoort op de webshop van Atelier Peeps gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De kleuren van de foto’s op onze webshop kunnen licht afwijken van de werkelijkheid.

Overmacht
Atelier Peeps is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Atelier Peeps alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Atelier Peeps behoudt zich in het geval van overmacht het recht om haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Atelier Peeps gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien Atelier Peeps bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Eigendomsvoorbehoud
Eigendom van alle door Atelier Peeps aan de klant verkochte en geleverde zaken blijft bij Atelier Peeps zolang de klant de vorderingen van Atelier Peeps uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Atelier Peeps wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, enz. . De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Atelier Peeps.

Betaling
De levering vindt pas plaats na ontvangst van het factuurbedrag. Wanneer de betaling binnen de 5 werkdagen niet ontvangen werd worden de contractvoorwaarden opnieuw besproken. Bestelde goederen worden 2 werkdagen gereserveerd zonder betaling.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Gent bevoegd.

Contactgegevens

Atelier Peeps

Lusthoflaan 35
9030 Mariakerke (Gent)
annelies@peeps.be
BTW BE 0837248372(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2024 Atelier Peeps - Creatief atelier, stof en fournituren | sitemap | rss